Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wij Masseren en een Opdrachtgever waarop Wij Masseren deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wij Masseren, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

Artikel 2. Offertes

1. De door Wij Masseren gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Wij Masseren is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Wij Masseren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wij Masseren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wij Masseren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wij Masseren worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wij Masseren zijn verstrekt, heeft Wij Masseren het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Wij Masseren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wij Masseren is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wij Masseren kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Wij Masseren derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij Masseren zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Wij Masseren de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wij Masseren daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Wij Masseren geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wij Masseren kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien het overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Wij Masseren op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Wij Masseren ter kennis gekomen omstandigheden geven Wij Masseren goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien Wij Masseren de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • In de genoemde gevallen is Wij Masseren bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wij Masseren schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wij Masseren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Wij Masseren de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wij Masseren slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4. Klachten geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Artikel 10. Bedragen

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast bedrag wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vastgesteld bedrag overeenkomen. Het vaste bedrag is exclusief BTW.

3. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wij Masseren van 60 euro per uur, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten wekelijks in rekening worden gebracht mede in verband met betalingen aan derden.

Artikel 11. Betaling

1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Wij Masseren en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Wij Masseren volgens afspraak te honoreren.

2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Wij Masseren aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:

  • over de eerste € 6.500,- 15%
  • over het meerdere tot € 13.000,- 10%
  • over het meerdere tot € 32.500,- 8%
  • over het meerdere tot € 130.000,- 5%
  • over het meerdere 3%

2. Indien Wij Masseren aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Wij Masseren bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Wij Masseren op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Wij Masseren of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Wij Masseren.

2. Wij Masseren is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal.

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Wij Masseren slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wij Masseren voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Wij Masseren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wij Masseren haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wij Masseren opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wij Masseren niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Wij Masseren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Wij Masseren en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is de versie welke is bijgesloten bij de offerte c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Privacybeleid

Wij Masseren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, want wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. U weet dan hoe wij werken.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

De website van Wij Masseren maakt geen gebruik van cookies (tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet als je de website bezoekt).

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers op verzoek de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit de bestanden van het digitale planningsysteem wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wij Masseren

Jacqy van Thuijl

info@wijmasseren.nl